Rejestracja

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej rodo) informujemy, że administratorem danych osobowych klientów i użytkowników sklepu internetowego oraz subskrybentów newslettera jest: Trefl SA z siedzibą pod adresem: 81-731 Sopot, Plac Dwóch Miast 1 (rozwiń)
Dane osobowe przetwarzane będą w celach:
 • prowadzenia konta użytkownika sklepu internetowego
 • sprzedaży towarów w sklepie internetowym
 • zapewnienia dostawy towarów do miejsca wskazanego przez kupujących
 • prowadzenia prawnie wymaganej sprawozdawczości finansowej
 • ustalenia, dochodzenia i obrony potencjalnych roszczeń
 • marketingu (za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych) Grupy Trefl (w szczególności informowania o produktach dostępnych w sklepie internetowym, aktualnych promocjach i akcjach specjalnych organizowanych przez Grupę Trefl) – w szczególności Trefl SA, Studio Trefl SA, Stowarzyszenie Trefl Pomorze, Fundacja Rozwoju Edukacji oraz drużyny sportowe Trefl Gdańsk SA i Trefl Sopot SA.

Dane osobowe są przetwarzane – odpowiednio dla celów – na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. b) rodo (tj. realizacja umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą)
 • art. 6 ust. 1 lit. b) rodo (tj. realizacja umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą)
 • art. 6 ust. 1 lit. b) rodo (tj. realizacja umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą)
 • art. 6. ust. 1 lit. c) rodo w związku z art. 86 § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa oraz art. 74 ust. 2 Ustawy z dnia 29 września 2004 roku o rachunkowości (tj. realizacja obowiązku prawnego)
 • art. 6. ust. 1 lit. f) (tj. prawnie uzasadniony interes administratora danych)
 • art. 6 ust. 1 lit a) (tj. zgoda osoby, której dane dotyczą) z zw. z art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne

Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwi realizację założonych celów.

Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

Dane będą przetwarzane – odpowiednio dla celów - przez okres:
 • do czasu usunięcia konta przez użytkownika lub administratora danych
 • do czasu zamknięcia procesu sprzedaży
 • do upłynięcia okresu, w którym złożona może być reklamacja na wykonanie dostawy, wskazanego w regulaminie wybranego dostawcy
 • do upłynięcia okresów wskazanych w w/w ustawach
 • do upłynięcia okresu przedawnienia roszczeń wskazanego w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.
 • do czasu wycofania zgody

W określonych w rodo przypadkach kandydat może skorzystać z prawa: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) rodo.

Żądania wykonania powyższych praw należy kierować do Inspektora Ochrony Danych Grupy Kapitałowej TREFL

 • drogą elektroniczną: dane-osobowe@trefl.com
 • pocztą tradycyjną:
  Grupa TREFL
  Inspektor Ochrony Danych
  Ul. Kontenerowa 25
  81-155 Gdynia

Dostęp do danych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy oraz podwykonawcy (tzw. podmioty przetwarzające) tj. inne podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych w ramach świadczonych przez nie usług, i które to podmioty przetwarzają dane wyłącznie na polecenie, w imieniu i na rzecz administratora.

Dane mogą być przekazywane do państw trzecich w przypadku korzystania przez administratora lub podwykonawców z narzędzi dostarczanych przez podmioty mające siedzibę lub infrastrukturę teleinformatyczną w tychże państwach. W takich wypadkach administrator lub podmiot przetwarzający zawiera z podmiotem świadczącym usługi w państwie trzecim umowę zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust 2 lit. c) rodo

Dane mogą być udostępnione wybranemu przez zamawiającego operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej w celu realizacji dostawy towaru.

Dane NIE są przekazywane do organizacji międzynarodowych.

Administrator NIE podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany (np. przy użyciu algorytmów sztucznej inteligencji).

Osobie, której dane dotyczą, o ile uzna ona, iż jej dane przetwarzane są z naruszeniem prawa, przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (zwiń)