Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.trefl.com obowiązujący od dnia 25.05.2018

 

Z uwagi na konieczność dostosowania treści Regulaminu do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej rodo) nastąpi zmiana treści Regulaminu sklepu internetowego www.trefl.com.

Prosimy o zapoznanie się z treścią nowego Regulaminu.

 

Regulamin sklepu internetowego www.trefl.com

 

Sklep internetowy, działający pod adresem www.trefl.com, prowadzony jest przez TREFL Spółka Akcyjna z siedzibą w 81-731 Sopot, ul. Plac Dwóch Miast 1, wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000036560, NIP 585-13-57-118, REGON 191928047, kapitał zakładowy 25.812.800 zł, wpłacony w całości.

Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej: trefl@trefl.com
  • nr telefonu: (58) 66 67 220
  • adres do korespondencji: ul. Kontenerowa 25, 81-155 Gdynia

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Słowniczek pojęć użytych w Regulaminie:

a. Sprzedający – Trefl S.A., prowadzący sprzedaż detaliczną towarów oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.trefl.com;

b. Kupujący – wspólna nazwa dla podmiotu dokonującego zakupu towaru za pośrednictwem sklepu internetowego www.trefl.com. Kupującym może być przy tym zarówno pełnoletnia osoba fizyczna, występująca w charakterze konsumenta, zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego jak również przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2007.155.1095 z późn. zm.);

c. Konsument – osoba w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

d. Towar – produkt oferowany przez Trefl S.A do detalicznej sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.trefl.com;

e. Termin dostarczenia towaru – czas realizacji zamówienia + czas dostawy. W sytuacji dokonywania płatności przelewem, do całkowitego czasu realizacji należy doliczyć również czas realizacji przelewu;

f. Dowód zakupu – paragon lub faktura VAT wystawiona przez Sprzedającego i przesłana Kupującemu wraz z zakupionym towarem, potwierdzająca dokonanie zakupu, jak również każdy inny dokument w tym dowód zapłaty uprawdopodobniający zakup towaru w sklepie internetowym www.trefl.com

g. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. Z 2014 r. Poz. 121 z zm.);

h. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. Z 2014 r. poz. 827);

i. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. Z 2013 r. poz. 1422 z zm.);

j. Kodeks postępowania cywilnego – ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.);

k. dni robocze: dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

2. Warunkiem zamówienia towaru i przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz akceptacja Regulaminu.

3. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Sprzedającego oraz na stronie sklepu internetowego www.trefl.com.

4. Przed dokonaniem zamówienia lub zakupu produktów oferowanych w sklepie internetowym www.trefl.com, Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.

5. Zamówienia w sklepie internetowym www.trefl.com są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim. Oferta sklepu internetowego obowiązuje wyłącznie na terenie Polski.

 

§ 2. Warunki realizacji zamówienia

1. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez stronę www.trefl.com.

2. Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedającego w sklepie internetowym www.trefl.com są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały w sposób legalny wprowadzone na rynek polski.

3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.trefl.com są cenami brutto (zawierają podatek VAT), podawanymi w polskich złotych (PLN). Na każdy sprzedany towar Sprzedawca wystawia dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Ceny nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy. Koszty dostawy uzależnione są od sposobu dostarczenia towaru do Kupującego, a także od wartości oraz wielkości zamówienia. Całkowity koszt zamówienia dostępny jest po zamieszczeniu towaru w Koszyku.

4. Kupujący dokonuje zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego www.trefl.com, zaznaczając i dodając do Koszyka wybrane towary, a następnie wypełniając formularz rejestracyjny. Zamieszczając wszelkie dane na formularzu przez Kupującego oświadcza, iż władny jest do posługiwania się powyższymi danymi, w tym do decydowania o ich udostępnieniu nieograniczonemu kręgowi osób. Dane osobowe wskazane w formularzu są wykorzystywane przez Sprzedającego wyłącznie dla celów związanych z realizacją złożonego przez Kupującego zamówienia i podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. Poz. 926 z późn. zm.)

Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.

5. Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

6. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza złożenie Sprzedającemu oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego towaru. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, po złożeniu zamówienia przez Kupującego, Sprzedawca generuje wiadomość e – mail na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej, w którym znajdować się będzie potwierdzenie zamówienia, informacje o produkcie, niezbędne instrukcje oraz dane Sprzedającego, w szczególności numer rachunku bankowego Sprzedającego, na który należy dokonać zapłaty za zamówiony towar. Powyższe stanowi potwierdzenie zawarcia umowy utrwalone na trwałym nośniku w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, na co konsument niniejszym wyraża zgodę. Brak potwierdzenia zamówienia przez Kupującego bądź niedokonanie zapłaty na wskazany numer rachunku bankowego Sprzedającego w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia skutkować będzie anulowaniem złożonego zamówienia.

7. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest jednoznaczne z oświadczeniem o przyjęciu oferty, o której mowa w art. 71 kodeku cywilnego.

8. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Kupujący zostanie poinformowany o powyższym fakcie niezwłocznie, jednak w okresie nie dłuższym niż dwa dni robocze liczone od dnia następującego po dniu złożenia zamówienia przez Kupującego. Zawiadomienie zostanie przesłane na wskazany przez Kupującego w formularzu Zamówienia adres e – mail. W przypadku, gdy zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane, a zapłata za towar nastąpi przelewem bądź poprzez płatności.pl zwrot należności na rzecz Kupującego odbędzie się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa oraz z § 8 Regulaminu.

8. Kupujący może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do chwili przekazania przesyłki firmie kurierskiej. Wprowadzenie zmian lub anulowanie zamówienia jest możliwe za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem wskazanym we wstępie Regulaminu.

9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów, a także do przeprowadzania i odwołania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie Regulaminem. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

§ 3. Warunki dostawy zamówionego towaru

1. Przesyłki dostarczane są za pośrednictwem firm kurierskich. Przy każdym towarze, po zamieszczeniu towaru w Koszyku podana jest informacja o terminie i koszcie dostarczenia towaru do Kupującego.

2. Łączny termin dostarczenia towaru wynosi od 2 do 5 dni roboczych liczonych od dnia następującego po dniu złożenia zamówienia przez Kupującego.  Powyższy zapis nie dotyczy okresów, w których przeprowadzania jest inwentaryzacja. Informacja terminach inwentaryzacji zamieszczana jest w zakładce Aktualności na stronie głównej Sprzedającego. Inwentaryzacji przeprowadzana jest przez Sprzedającego nie częściej niż raz w roku kalendarzowym.

3. Sprzedający nie odpowiada za opóźnienia w dostawie lub brak dostawy z powodu podania przez Kupującego nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

4. Koszt dostarczenia towaru obciąża co do zasady Kupującego. Jednak w przypadku zamówienia na kwotę wyższą niż 79,99 zł brutto, koszty dostarczenia towaru obciążają Sprzedającego.

5. W sytuacji, kiedy występują różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych towarów składających się na jedno zamówienie, Sprzedawca może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku ust. 2 niniejszego paragrafu nie ma zastosowania, zaś termin dostarczenia towaru może ulec wydłużeniu. Ogólny koszt dostawy podany Kupującemu przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe.

 

§ 4.Formy płatności

1. Sklep internetowy www.trefl.com akceptuje następujące formy płatności:

a. przelew – Kupujący płaci za zamówiony towar przelewem na konto sprzedającego – realizacja zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu dokonania płatności, zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy.

b. płatność za pobraniem – Kupujący płaci za zamówiony towar w chwili jego dostarczenia za pośrednictwem firmy kurierskiej. Kurier pobiera od Kupującego kwotę równą wartości zamówionego towaru, kosztów transportu i pobrania. Opłaty te naliczane są w momencie składania zamówienia i wyboru formy płatności,

c. poprzez system platnosci.pl – Kupujący dokonuje płatności przelewem lub kartą kredytową – realizacja zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu dokonania płatności przez portal platnosci.pl zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy. Właścicielem portalu płatności.pl jest PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

2. Warunkiem zamówienia towaru i przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz zapoznanie się z Regulaminem.

 

§ 5.Warunki reklamacji

1. Sprzedający jest zobowiązany do wydania towaru bez wad fizycznych oraz prawnych.

2. Konsument jest uprawniony do złożenia reklamacji w terminie dwóch lat od daty otrzymania towaru oraz w terminie 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru.

3. Sprzedający, niezwłocznie nie później jednak niż w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem jest zobowiązany do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji oraz do powiadomienia go o sposobie dalszego postępowania.

4. Kupujący zobowiązany jest na koszt Sprzedającego dostarczyć reklamowany towar wraz z dowodem zakupu oraz opisem reklamacji na następujący adres: TREFL S.A. ul. Kontenerowa 25, 51 -855 Gdynia. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

5. Kupujący może złożyć także reklamację na wskazany we wstępie Regulaminu adres e – mail Sprzedającego. Prawa i obowiązki dotyczące dostarczenia reklamowanego określone w ust. 3 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Konsumenta – na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym – Konsument może żądać naprawy towaru (usunięcia wady), wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży. 
W razie braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady towaru lub obniżenia ceny Sprzedający zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz z § 8 Regulaminu.

7. Zgodnie postanowieniami Ustawy o prawach konsumenta, jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastodniowym, poczytuje się, że żądania to uznał za uzasadnione.

8. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 5611 § 2 i 3 kodeksu cywilnego koszty wymiany lub naprawy towaru ponosi Sprzedający.

9. Kupujący nabywający towar w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Sprzedający zastrzega przy tym, że odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady nabytego towaru, ogranicza się do kwoty, za którą Kupujący nabył towar.

10. Sprzedający oświadcza, że nie korzysta z polubownych metod rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Platforma internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Klientami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem trefl@trefl.com.

 

§ 6 Warunki gwarancji

1. Wszelkie towary oferowane przez Sprzedającego za pośrednictwem sklepu internetowego www.trefl.com, posiadają gwarancję producenta, importera lub Sprzedającego, obowiązującą na terenie Polski. Dokumentem potwierdzającym gwarancję jest dowód zakupu towaru. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.

2. W przypadku towaru, na który producent lub importer udzielił gwarancji, Konsument może reklamować towar posiadający wady:

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Konsument reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji tj. producenta, importera itp.), a Sprzedający pośredniczy tylko w przekazaniu reklamacji. Konsument według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedającego;

b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od Sprzedającego z tytułu rękojmi w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 5 regulaminu.

 

§ 7  Odstąpienie od umowy

1. W terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru Konsument, ma on prawo do pisemnego odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.

2. Bezpośredni koszt zwrotu towaru w wyniku odstąpienia ponosi Kupujący. W przypadku, gdy Kupujący wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych nie niego dodatkowych kosztów.

3. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się :

- od daty otrzymania towaru przez Konsumenta;

- od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

4. Stosownie do postanowień treści Ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do następujących umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

d) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

5. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa o z § 8 Regulaminu. Sprzedający może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Kupujący ma obowiązek zwrotu towaru Sprzedającemu, na koszt Sprzedającego, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania zwrot towaru przez Kupującego byłby nadmiernie utrudniony, Kupujący obowiązany jest udostępnić towar Sprzedającemu w miejscu, w którym towar się znajduje.

7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Kupujący może złożyć także za pośrednictwem formularza odstąpienia znajdującego się na stronie internetowej Sprzedającego. Prawa i obowiązki odnoszące się do zwrotu towaru, określone w ust. 6 niniejszego paragrafu, stosuje się odpowiednio.

8. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Kupujący nabywający towar w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą ma prawo odstąpić od umowy na zasadach ogólnych stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

 

§ 8  zwrot płatności

Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

§ 9  Postanowienia końcowe

1. Towary prezentowane na stronach internetowych sklepu www.trefl.com nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w treści Regulaminu sklepu internetowego www.trefl.com wyłącznie z ważnej przyczyny oraz z podaniem terminu wejścia w życie zmiany regulaminu, jednakże nie krótszej niż 7 dni od daty publikacji na stronie internetowej www.trefl.com. Zamówienia złożone przez Kupujących przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

3. Zespół sklepu internetowego www.trefl.com dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. W każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na stronie internetowej sklepu w dniu złożenia przez Kupującego zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu.

4. Kupujący dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do bazy adresów Sprzedającego oraz na przetwarzanie przez Sprzedającego oraz sklep internetowy www.trefl.com, danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 t.j.).

5. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie www.trefl.com. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie.

6. Bezpieczeństwo transakcji dokonywanych na stronie internetowej sklepu zapewnia serwis platności.pl.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania działalności sklepu internetowego i dystrybucji jego produktów z powodu prac administracyjno-konserwacyjnych.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego, a w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy kodeks postępowania cywilnego.

9.  Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.

10. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego, oraz inne zastrzeżenia, Kupujący może zgłaszać pisemnie na adres mailowy wskazany we wstępie Regulaminu. W reklamacji Kupujący powinien wskazać dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, adres korespondencyjny oraz charakter i datę stwierdzonych nieprawidłowości oraz innych zastrzeżeń. Sprzedający w terminie 14 dni ustosunkuje się do treści złożonej reklamacji.

11. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygnięcia sporów. W razie nie dojścia przez Strony do porozumienia, spory powstałe pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, zostaną poddane pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego zgodnie z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania cywilnego.

 

§ 10 Dane osobowe

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej rodo) informujemy, że administratorem danych osobowych klientów i użytkowników sklepu internetowego jest: Trefl SA z siedzibą pod adresem: 81-731 Sopot, Plac Dwóch Miast 1

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach:

1)      prowadzenia konta użytkownika sklepu internetowego

2)      sprzedaży towarów w sklepie internetowym

3)      zapewnienia dostawy towarów do miejsca wskazanego przez kupujących

4)      prowadzenia prawnie wymaganej sprawozdawczości finansowej

5)      ustalenia, dochodzenia i obrony potencjalnych roszczeń

6)      marketingu (za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych) Grupy Trefl (w szczególności informowania o produktach dostępnych w sklepie internetowym, aktualnych promocjach i akcjach specjalnych organizowanych przez Grupę Trefl) – w szczególności Trefl SA, Studio Trefl SA, Stowarzyszenie Trefl Pomorze, Fundacja Rozwoju Edukacji oraz drużyny sportowe Trefl Gdańsk SA i Trefl Sopot SA.

3. Dane osobowe są przetwarzane – odpowiednio dla celów – na podstawie:

1)      art. 6 ust. 1 lit. b) rodo (tj. realizacja umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą)

2)      art. 6 ust. 1 lit. b) rodo (tj. realizacja umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą)

3)      art. 6 ust. 1 lit. b) rodo (tj. realizacja umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą)

4)      art. 6. ust. 1 lit. c) rodo w związku z art. 86 § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa oraz art. 74 ust. 2 Ustawy z dnia 29 września 2004 roku o rachunkowości  (tj. realizacja obowiązku prawnego)

5)      art. 6. ust. 1 lit. f) (tj. prawnie uzasadniony interes administratora danych)

6)      art. 6 ust. 1 lit a) (tj. zgoda osoby, której dane dotyczą o ile osoba, której dane dotyczą wyrazi osobną zgodę) z zw. z art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania  uniemożliwi realizację założonych celów.

5. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

6. Dane będą przetwarzane – odpowiednio dla celów - przez okres:

1)      do czasu usunięcia konta przez użytkownika lub administratora danych

2)      do czasu zamknięcia procesu sprzedaży 

3)      do upłynięcia okresu, w którym złożona może być reklamacja na wykonanie dostawy, wskazanego w regulaminie wybranego dostawcy 

4)      do upłynięcia okresów wskazanych w w/w ustawach 

5)      do upłynięcia okresu przedawnienia roszczeń wskazanego w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. 

6)      do czasu wycofania zgody 

7. W określonych w rodo przypadkach kandydat może skorzystać z prawa: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) rodo.

8. Żądania wykonania powyższych praw należy kierować do Inspektora Ochrony Danych Grupy Kapitałowej TREFL


Grupa TREFL

Inspektor Ochrony Danych

Ul. Kontenerowa 25

81-155 Gdynia


9. Dostęp do danych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy oraz podwykonawcy (tzw. podmioty przetwarzające) tj. inne podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych w ramach świadczonych przez nie usług, i które to podmioty przetwarzają dane wyłącznie na polecenie, w imieniu i na rzecz administratora.

10. Dane mogą być przekazywane do państw trzecich w przypadku korzystania przez administratora lub podwykonawców z narzędzi dostarczanych przez podmioty mające siedzibę lub infrastrukturę teleinformatyczną w tychże państwach. W takich wypadkach administrator lub podmiot przetwarzający zawiera z podmiotem świadczącym usługi w państwie trzecim umowę zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust 2 lit. c) rodo 

11. Dane NIE są udostępniane stronom trzecim ani przekazywane do organizacji międzynarodowych.

12. Administrator NIE podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany (np. przy użyciu algorytmów sztucznej inteligencji).

13. Osobie, której dane dotyczą, o ile uzna ona, iż jej dane przetwarzane są z naruszeniem prawa, przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 


 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Poniższy formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

TREFL Spółka Akcyjna z siedzibą w 81-731 Sopot, ul. Plac Dwóch Miast 1, adres do korespondencji: ul. Kontenerowa 25, 81-155 Gdynia, wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000036560, NIP 585-13-57-118, REGON 191928047, kapitał zakładowy 25.812.800 zł, wpłacony w całości.

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)  

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

 


 

 

POUCZENIE  O ODSTĄPIENIU OD UMOWYMają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy lub w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować TREFL Spółka Akcyjna z siedzibą w 81-731 Sopot, ul. Plac Dwóch Miast 1, wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000036560, NIP 585-13-57-118, REGON 191928047, kapitał zakładowy 25.812.800 zł, wpłacony w całości, adres poczty elektronicznej: trefl@trefl.com, adres do korespondencji: ul. Kontenerowa 25, 81-155 Gdynia o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłane pocztą  lub pocztą elektroniczną.

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej trefl@trefl.com. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na pośrednictwem poczty elektronicznej).

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

 

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: TREFL S.A. ul. Kontenerowa 25, 81 – 155 Gdynia, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 13 PLN.

 

Jeżeli, w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, a dostarczono ją do miejsca zamieszkania konsumenta w chwili zawarcia umowy wówczas odbioru rzeczy dokonamy na nasz koszt.

 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

 

 

 

Regulamin sklepu internetowego www.trefl.com obowiązujący do dnia 24.05.2018

 

Z uwagi na konieczność dostosowania treści Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa, w dniu 10 stycznia 2017 roku nastąpiła zmiana treści Regulaminu sklepu internetowego www.trefl.com.
Prosimy o zapoznanie się z treścią nowego Regulaminu.
 

Sklep internetowy, działający pod adresem www.trefl.com, prowadzony jest przez TREFL Spółka Akcyjna z siedzibą w 81-731 Sopot, ul. Plac Dwóch Miast 1, wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000036560, NIP 585-13-57-118, REGON 191928047, kapitał zakładowy 25.812.800 zł, wpłacony w całości.

Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej: trefl@trefl.com
  • nr telefonu: (58) 66 67 220
  • adres do korespondencji: ul. Kontenerowa 25, 81-155 Gdynia

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Słowniczek pojęć użytych w Regulaminie:

a. Sprzedający – Trefl S.A., prowadzący sprzedaż detaliczną towarów oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.trefl.com;

b. Kupujący – wspólna nazwa dla podmiotu dokonującego zakupu towaru za pośrednictwem sklepu internetowego www.trefl.com. Kupującym może być przy tym zarówno pełnoletnia osoba fizyczna, występująca w charakterze konsumenta, zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego jak również przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2007.155.1095 z późn. zm.);

c. Konsument – osoba w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

d. Towar – produkt oferowany przez Trefl S.A do detalicznej sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.trefl.com;

e. Termin dostarczenia towaru – czas realizacji zamówienia + czas dostawy. W sytuacji dokonywania płatności przelewem, do całkowitego czasu realizacji należy doliczyć również czas realizacji przelewu;

f. Dowód zakupu – paragon lub faktura VAT wystawiona przez Sprzedającego i przesłana Kupującemu wraz z zakupionym towarem, potwierdzająca dokonanie zakupu, jak również każdy inny dokument w tym dowód zapłaty uprawdopodobniający zakup towaru w sklepie internetowym www.trefl.com

g. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. Z 2014 r. Poz. 121 z zm.);

h. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. Z 2014 r. poz. 827);

i. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. Z 2013 r. poz. 1422 z zm.);

j. Kodeks postępowania cywilnego – ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.);

k. dni robocze: dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

2. Warunkiem zamówienia towaru i przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz akceptacja Regulaminu.

3. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Sprzedającego oraz na stronie sklepu internetowego www.trefl.com.

4. Przed dokonaniem zamówienia lub zakupu produktów oferowanych w sklepie internetowym www.trefl.com, Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.

5. Zamówienia w sklepie internetowym www.trefl.com są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim. Oferta sklepu internetowego obowiązuje wyłącznie na terenie Polski.

 

§ 2. Warunki realizacji zamówienia

1. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez stronę www.trefl.com.

2. Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedającego w sklepie internetowym www.trefl.com są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały w sposób legalny wprowadzone na rynek polski.

3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.trefl.com są cenami brutto (zawierają podatek VAT), podawanymi w polskich złotych (PLN). Na każdy sprzedany towar Sprzedawca wystawia dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Ceny nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy. Koszty dostawy uzależnione są od sposobu dostarczenia towaru do Kupującego, a także od wartości oraz wielkości zamówienia. Całkowity koszt zamówienia dostępny jest po zamieszczeniu towaru w Koszyku.

4. Kupujący dokonuje zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego www.trefl.com, zaznaczając i dodając do Koszyka wybrane towary, a następnie wypełniając formularz rejestracyjny. Zamieszczając wszelkie dane na formularzu przez Kupującego oświadcza, iż władny jest do posługiwania się powyższymi danymi, w tym do decydowania o ich udostępnieniu nieograniczonemu kręgowi osób. Dane osobowe wskazane w formularzu są wykorzystywane przez Sprzedającego wyłącznie dla celów związanych z realizacją złożonego przez Kupującego zamówienia i podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. Poz. 926 z późn. zm.)

Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.

5. Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

6. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza złożenie Sprzedającemu oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego towaru. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, po złożeniu zamówienia przez Kupującego, Sprzedawca generuje wiadomość e – mail na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej, w którym znajdować się będzie potwierdzenie zamówienia, informacje o produkcie, niezbędne instrukcje oraz dane Sprzedającego, w szczególności numer rachunku bankowego Sprzedającego, na który należy dokonać zapłaty za zamówiony towar. Powyższe stanowi potwierdzenie zawarcia umowy utrwalone na trwałym nośniku w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, na co konsument niniejszym wyraża zgodę. Brak potwierdzenia zamówienia przez Kupującego bądź niedokonanie zapłaty na wskazany numer rachunku bankowego Sprzedającego w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia skutkować będzie anulowaniem złożonego zamówienia.

7. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest jednoznaczne z oświadczeniem o przyjęciu oferty, o której mowa w art. 71 kodeku cywilnego.

8. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Kupujący zostanie poinformowany o powyższym fakcie niezwłocznie, jednak w okresie nie dłuższym niż dwa dni robocze liczone od dnia następującego po dniu złożenia zamówienia przez Kupującego. Zawiadomienie zostanie przesłane na wskazany przez Kupującego w formularzu Zamówienia adres e – mail. W przypadku, gdy zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane, a zapłata za towar nastąpi przelewem bądź poprzez płatności.pl zwrot należności na rzecz Kupującego odbędzie się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa oraz z § 8 Regulaminu.

8. Kupujący może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do chwili przekazania przesyłki firmie kurierskiej. Wprowadzenie zmian lub anulowanie zamówienia jest możliwe za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem wskazanym we wstępie Regulaminu.

9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów, a także do przeprowadzania i odwołania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie Regulaminem. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

§ 3. Warunki dostawy zamówionego towaru

1. Przesyłki dostarczane są za pośrednictwem firm kurierskich. Przy każdym towarze, po zamieszczeniu towaru w Koszyku podana jest informacja o terminie i koszcie dostarczenia towaru do Kupującego.

2. Łączny termin dostarczenia towaru wynosi od 2 do 5 dni roboczych liczonych od dnia następującego po dniu złożenia zamówienia przez Kupującego.  Powyższy zapis nie dotyczy okresów, w których przeprowadzania jest inwentaryzacja. Informacja terminach inwentaryzacji zamieszczana jest w zakładce Aktualności na stronie głównej Sprzedającego. Inwentaryzacji przeprowadzana jest przez Sprzedającego nie częściej niż raz w roku kalendarzowym.

3. Sprzedający nie odpowiada za opóźnienia w dostawie lub brak dostawy z powodu podania przez Kupującego nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

4. Koszt dostarczenia towaru obciąża co do zasady Kupującego. Jednak w przypadku zamówienia na kwotę wyższą niż 79,99 zł brutto, koszty dostarczenia towaru obciążają Sprzedającego.

5. W sytuacji, kiedy występują różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych towarów składających się na jedno zamówienie, Sprzedawca może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku ust. 2 niniejszego paragrafu nie ma zastosowania, zaś termin dostarczenia towaru może ulec wydłużeniu. Ogólny koszt dostawy podany Kupującemu przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe.

 

§ 4.Formy płatności

1. Sklep internetowy www.trefl.com akceptuje następujące formy płatności:

a. przelew – Kupujący płaci za zamówiony towar przelewem na konto sprzedającego – realizacja zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu dokonania płatności, zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy.

b. płatność za pobraniem – Kupujący płaci za zamówiony towar w chwili jego dostarczenia za pośrednictwem firmy kurierskiej. Kurier pobiera od Kupującego kwotę równą wartości zamówionego towaru, kosztów transportu i pobrania. Opłaty te naliczane są w momencie składania zamówienia i wyboru formy płatności,

c. poprzez system platnosci.pl – Kupujący dokonuje płatności przelewem lub kartą kredytową – realizacja zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu dokonania płatności przez portal platnosci.pl zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy. Właścicielem portalu płatności.pl jest PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

2. Warunkiem zamówienia towaru i przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz zapoznanie się z Regulaminem.

 

§ 5.Warunki reklamacji

1. Sprzedający jest zobowiązany do wydania towaru bez wad fizycznych oraz prawnych.

2. Konsument jest uprawniony do złożenia reklamacji w terminie dwóch lat od daty otrzymania towaru oraz w terminie 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru.

3. Sprzedający, niezwłocznie nie później jednak niż w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem jest zobowiązany do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji oraz do powiadomienia go o sposobie dalszego postępowania.

4. Kupujący zobowiązany jest na koszt Sprzedającego dostarczyć reklamowany towar wraz z dowodem zakupu oraz opisem reklamacji na następujący adres: TREFL S.A. ul. Kontenerowa 25, 51 -855 Gdynia. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

5. Kupujący może złożyć także reklamację na wskazany we wstępie Regulaminu adres e – mail Sprzedającego. Prawa i obowiązki dotyczące dostarczenia reklamowanego określone w ust. 3 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Konsumenta – na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym – Konsument może żądać naprawy towaru (usunięcia wady), wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży. 
W razie braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady towaru lub obniżenia ceny Sprzedający zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz z § 8 Regulaminu.

7. Zgodnie postanowieniami Ustawy o prawach konsumenta, jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastodniowym, poczytuje się, że żądania to uznał za uzasadnione.

8. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 5611 § 2 i 3 kodeksu cywilnego koszty wymiany lub naprawy towaru ponosi Sprzedający.

9. Kupujący nabywający towar w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Sprzedający zastrzega przy tym, że odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady nabytego towaru, ogranicza się do kwoty, za którą Kupujący nabył towar.

10. Sprzedający oświadcza, że nie korzysta z polubownych metod rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Platforma internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Klientami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem trefl@trefl.com.

 

§ 6 Warunki gwarancji

1. Wszelkie towary oferowane przez Sprzedającego za pośrednictwem sklepu internetowego www.trefl.com, posiadają gwarancję producenta, importera lub Sprzedającego, obowiązującą na terenie Polski. Dokumentem potwierdzającym gwarancję jest dowód zakupu towaru. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.

2. W przypadku towaru, na który producent lub importer udzielił gwarancji, Konsument może reklamować towar posiadający wady:

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Konsument reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji tj. producenta, importera itp.), a Sprzedający pośredniczy tylko w przekazaniu reklamacji. Konsument według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedającego;

b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od Sprzedającego z tytułu rękojmi w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 5 regulaminu.

 

§ 7  Odstąpienie od umowy

1. W terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru Konsument, ma on prawo do pisemnego odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.

2. Bezpośredni koszt zwrotu towaru w wyniku odstąpienia ponosi Kupujący. W przypadku, gdy Kupujący wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych nie niego dodatkowych kosztów.

3. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się :

- od daty otrzymania towaru przez Konsumenta;

- od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

4. Stosownie do postanowień treści Ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do następujących umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

d) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

5. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa o z § 8 Regulaminu. Sprzedający może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Kupujący ma obowiązek zwrotu towaru Sprzedającemu, na koszt Sprzedającego, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania zwrot towaru przez Kupującego byłby nadmiernie utrudniony, Kupujący obowiązany jest udostępnić towar Sprzedającemu w miejscu, w którym towar się znajduje.

7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Kupujący może złożyć także za pośrednictwem formularza odstąpienia znajdującego się na stronie internetowej Sprzedającego. Prawa i obowiązki odnoszące się do zwrotu towaru, określone w ust. 6 niniejszego paragrafu, stosuje się odpowiednio.

8. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Kupujący nabywający towar w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą ma prawo odstąpić od umowy na zasadach ogólnych stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

 

§ 8  zwrot płatności

Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

§ 9  Postanowienia końcowe

1. Towary prezentowane na stronach internetowych sklepu www.trefl.com nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w treści Regulaminu sklepu internetowego www.trefl.com wyłącznie z ważnej przyczyny oraz z podaniem terminu wejścia w życie zmiany regulaminu, jednakże nie krótszej niż 7 dni od daty publikacji na stronie internetowej www.trefl.com. Zamówienia złożone przez Kupujących przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

3. Zespół sklepu internetowego www.trefl.com dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. W każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na stronie internetowej sklepu w dniu złożenia przez Kupującego zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu.

4. Kupujący dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do bazy adresów Sprzedającego oraz na przetwarzanie przez Sprzedającego oraz sklep internetowy www.trefl.com, danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 t.j.).

5. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie www.trefl.com. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie.

6. Bezpieczeństwo transakcji dokonywanych na stronie internetowej sklepu zapewnia serwis platności.pl.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania działalności sklepu internetowego i dystrybucji jego produktów z powodu prac administracyjno-konserwacyjnych.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego, a w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy kodeks postępowania cywilnego.

9.  Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.

10. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego, oraz inne zastrzeżenia, Kupujący może zgłaszać pisemnie na adres mailowy wskazany we wstępie Regulaminu. W reklamacji Kupujący powinien wskazać dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, adres korespondencyjny oraz charakter i datę stwierdzonych nieprawidłowości oraz innych zastrzeżeń. Sprzedający w terminie 14 dni ustosunkuje się do treści złożonej reklamacji.

11. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygnięcia sporów. W razie nie dojścia przez Strony do porozumienia, spory powstałe pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, zostaną poddane pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego zgodnie z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania cywilnego.

 

§ 10 Dane osobowe

1. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji w sklepie internetowym www.trefl.com oraz w procesie korzystania ze sklepu internetowego www.trefl.com , w tym dokonywania zakupów w sklepie internetowym. Podanie danych osobowych przez kupującego jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez sprzedającego danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Kupującego zakupów w sklepie internetowym.

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedającego tj. Trefl Spółka Akcyjna zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ w Gdańsku wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000036560 o kapitale zakładowym w wysokości 25.812.800 zł wniesionym w całości NIP: 585-13-57-118, REGON 191928047.

3. Sprzedający przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z kupującym i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez kupującego w sklepie internetowym www.trefl.com a w przypadku wyrażenia przez kupującego zgody, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania kupującemu informacji handlowych drogą elektroniczną.

4. Kupujący ma dostęp do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania lub usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane poprzez zalogowanie.

 


 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Poniższy formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

TREFL Spółka Akcyjna z siedzibą w 81-731 Sopot, ul. Plac Dwóch Miast 1, adres do korespondencji: ul. Kontenerowa 25, 81-155 Gdynia, wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000036560, NIP 585-13-57-118, REGON 191928047, kapitał zakładowy 25.812.800 zł, wpłacony w całości.

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)  

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

 


 

 

POUCZENIE  O ODSTĄPIENIU OD UMOWYMają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy lub w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować TREFL Spółka Akcyjna z siedzibą w 81-731 Sopot, ul. Plac Dwóch Miast 1, wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000036560, NIP 585-13-57-118, REGON 191928047, kapitał zakładowy 25.812.800 zł, wpłacony w całości, adres poczty elektronicznej: trefl@trefl.com, adres do korespondencji: ul. Kontenerowa 25, 81-155 Gdynia o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłane pocztą  lub pocztą elektroniczną.

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej trefl@trefl.com. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na pośrednictwem poczty elektronicznej).

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

 

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: TREFL S.A. ul. Kontenerowa 25, 81 – 155 Gdynia, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 13 PLN.

 

Jeżeli, w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, a dostarczono ją do miejsca zamieszkania konsumenta w chwili zawarcia umowy wówczas odbioru rzeczy dokonamy na nasz koszt.

 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.